ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών της «ORCO Α.Ε», παρέχει Στρατηγική καθοδήγηση για τη λήψη αποφάσεων σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με παράλληλη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας πληροφοριών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται, για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και για την διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Μέτρο της επιτυχίας του συστήματος, είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και η εμφύσηση εμπιστοσύνης για την ακεραιότητα, και ασφάλεια πληροφοριών σε όλους του εμπλεκόμενους.

 

Orco - Organization and Computing EHR | EMR | ERP | SOFTWARE COMPANY

Για τους λόγους αυτούς η «ORCO Α.Ε»:

  • Φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης και της Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές – απαιτήσεις του πελάτη και λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματά της και σε όλες τις δραστηριότητές της.
  • Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία και την τακτική αναθεώρηση των μετρήσιμων στόχων ποιότητας και ασφάλειας των σχετικών λειτουργιών της.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρίας, ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Πρότυπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:και να βελτιώνεται συνεχώς.
  • Επιλέγει προσεκτικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της προσωπικό και συνεργάτες της, τους εκπαιδεύει, παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξή τους και τους ενθαρρύνει για τη συμμετοχή τους στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες, που εξειδικεύουν την Πολιτική και διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους
  • Προστατεύει τα περιουσιακά της στοιχεία και πληροφορίες από απειλές εσωτερικές και εξωτερικές και κινδύνους.
  • Διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφυλάττει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων και των επιπτώσεών τους αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια πληροφοριών.
  • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνήσει την πολιτική αλλά και τις εξειδικευμένες Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε εμπλεκόμενο

Η πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν ζήτησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001

H ORCO Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 για το Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού.

ISO 27001

H ORCO Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001 για το Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού.

ΗL7

H ORCO Α.Ε. διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο Πρότυπο HL7 για τη Διασύνδεση Ετερογενών Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.

EHDEN

H ORCO Α.Ε. συμμετέχει στο consortium της Ευρωπαϊκής Ένωσης EHDEN | European Health Data Evidence Network και ότι έχει περάσει την απαραίτητη εκπαίδευση και πάρει τη σχετική πιστοποίηση στις διαδικασίες μετατροπής δεδομένων υγείας με την τεχνολογία OMOP. Η μετατροπή δεδομένων υγείας, με τη χρήση της τεχνολογίας omop αποτελεί την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία ενοποίησης και τήρησης πλήρως ανωνυμοποιημένων δεδομένων υγείας σε ένα κοινό μοντέλο.

ORCO

ORGANIZATION & COMPUTING AE