ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι τεχνολογίες, τα εργαλεία,και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από το επιστημονικό τμήμα μηχανικών λογισμικού για την ανάπτυξη όλων τον Πληροφοριακών μας συστημάτων.

Angular

front web mobile framework

Java EE

back enterprise server

Javascript

front web browser

Php

back front

hl7

HL7

HL7 health

Oracle

Database SQL

Visual Studio Code

IDE

C++

plugin desktop

HTML5

Web Design

Payara Application Server

Server

Power Builder

IDE

TypeScript

Language Front

JUnit

Test Quality QA Framework

JMeter

Test Stress Test Load Test

JasperReports

Reports SQL Pdf

Jenkins

Automation Server CI CD

Sonarqube

Continuous Inspection Code Quality Analysis

GIT

git repository

Maven

build automation

PrimeNg

front framework

SASS

front design layout

Netbeans

IDE Java php

Docker

VM OS

58482beecef1014c0b5e4a36

Trello

Project management tool
PictoGlpi-1

GLPI

Service Management Software

slack

SLACK

Community Platform

Η ORCO AE χρησιμοποιεί την ευέλικτη μεθοδολογία (στην αγγλική agile software development (ASD)) που είναι μια ομάδα μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού όπου οι απαιτήσεις και οι λύσεις εξελίσσονται μέσω της συνεργασίας μεταξύ αυτοοργανωμένων, διατμηματικών ομάδων εργασίας. Προωθεί τον προσαρμοστικό σχεδιασμό, την εξελικτική ανάπτυξη, την έγκαιρη παράδοση, τη συνεχή βελτίωση, και ενθαρρύνει την ταχεία και ευέλικτη ανταπόκριση στις αλλαγές.

Unit Testing

“Κάθε λειτουργία, υποσύστημα και όλα τα κομμάτια κώδικα ελέγχονται ξεχωριστά με αυτοματοποιημένα και παραμετρικά tests”

Integration Testing

“Όλα τα κυκλώματα και όλες οι ροές λειτουργίας ελέγχονται σε εικονικά περιβάλλοντα προσομοιώνοντας αληθινές καταστάσεις.”

Stress/Load Test

“Γίνονται έλεγχοι για να υπάρχει ομαλή λειτουργία σε καταστάσεις μεγάλου φόρτου δικτύου και ελαχιστοποιήσεις διαθέσιμων πόρων.”