ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας
Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
Μεταρρύθμιση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης